Prijava plakatiranja subjektov, ki so po odloku oproščeni plačila občinske takse